Teaduslaagri sisekorraeeskirjad

 • Laagris osaleval noorel peavad kaasas olema: osalejakaart, maksekorraldus, kaasa võetud asjade nimekiri, hügieenivahendid, terviseseisundist tulenevalt vajaminevad ravimid, ujumisriided, rätik, piisavas koguses vahetusriideid, spordijalatsid, magamiseks vajalikud vahendid (nt magamiskott ja matt).
 • Lapsevanem peab teatama laagri juhtkonnale noore tervisehäiretest ja terviseseisundist tulenevatest eritingimustest. Laagrisse saabujatelt (noortelt) palutakse võimalusel perearsti tervisetõendit.
 • Lapsevanem on vastutav noore tervisliku seisundi kohta õigete andmete esitamisel.
 • Noore haigestumise korral tagab laager esmaabi ja teavitab sellest lapsevanemat. Vajadusel haigestunud noor toimetatakse olenevalt noore terviseseisundist koju (vanemate eemalviibimisel nende määratud hooldaja juurde) või tervishoiuasutusse.
 • Vajadusel viiakse iga laagris osaleja osas läbi täiendav tervisekontroll kohapeal koos meditsiinitöötajaga.
 • Nakkushaiguste leviku ohu korral on õigus  laagri juhatajal kasutusele võtta  meetmed nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.
 • Laagrisse ei ole lubatud kaasa võtta sülearvuteid, mängukonsoole või muid hinnalisi multimeedia seadmeid. Samuti ei ole soovituslik kaasa võtta suurt kogust sularaha, väärisesemeid jm. hinnalist vara.  Juhul kui on kaasa võetud eelpoolkirjeldatut, laager ei vastuta nende kaotsimineku või purunemise eest.
 • Alkoholi, tubakatoodete, narkootiliste ainete või muude psühhotroopsete ainete omamine ja kasutamine laagris on keelatud.
 • Laagris on keelatud külm-ja tulirelvade omamine ja kasutamine.
 • Seaduste ja laagri reeglite rikkumise kahtluse korral on laagri juhtidel õigus kahtlustatavate asjad läbi vaadata kahtlustatavate või tunnistajate juuresolekul.
 • Laagris viibijad on kohustatud täitma sisekorraeeskirju, päevarežiimi, juhataja, juhendajate ja kasvatajate korraldusi ning järgima ohutusnõudeid.
 • Majutuskoht hoida päeval korras.
 • Magamisruumist lahkudes kontrollida, et aknad oleksid suletud, elektrivalgustus välja lülitatud.
 • Laagri territooriumilt lahkumine lubatud ainult kasvataja loal.
 • Veekogu ääres ja veekogul viibimine lubatud ainult koos kasvatajaga.
 • Kõrvalistel isikutel laagri territooriumil viibimine ja läbimine keelatud.
 • Laagri territooriumile autoga sissesõit lubatud ainult laagri juhataja loal.
 • Lahtise tule tegemine (sh. lõkke süütamine)  ilma laagrijuhataja loata on  RANGELT KEELATUD!
 • Tulekahju korral informeerida koheselt laagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta.
 • Materiaalse kahju tekitamisel tasub kahju laagrile või kahju saanud laagrist osavõtjale kahju tekitaja  lapsevanem või hooldaja.
 • Laagri sisekorraeeskirjade rikkumise korral võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga. Laagri juhtkonnal on õigus saata laps koju, kui ta on rikkunud laagri sisekorda. Koju saadetud lapse osalustasu ei tagastata.
 • Külaliste kutsumine laagri territooriumile juhataja loata ei ole lubatud.